| | En | Fr
Fuxi

伏羲

Fuxi
Yellow Emperor

黃帝

Yellow Emperor

Yan Emperor

炎帝

Yan Emperor

Emperor Yao

Emperor Yao

Duke of Zhou

周公

Duke of Zhou

Laozi

老子

Laozi

Confucius

孔子

Confucius

Mozi

墨子

Mozi

Zhuang_Zhou

莊周

Zhuang Zhou

Mencius

孟子

Mencius

Qu Yuan

屈原

Qu Yuan

Guiguzi

鬼谷子

Guiguzi

Sun_Tzu

孫子

Sun Tzu

Xun_Kuang

荀況

Xun Kuang

Yang_Zhu

楊朱

Yang Zhu

Li_Bing

李冰

Li Bing

Sima_Qian

司馬遷

Sima Qian

Wang_Chong

王充

Wang Chong

Cai_Lun

蔡倫

Cai Lun

Zhang_Heng

張衡

Zhang Heng

Zhang_Zhongjing

張仲景

Zhang Zhongjing

Hua_Tuo

華佗

Hua Tuo

Wang_Bi

王弼

Wang Bi

Ji_Kang

嵇康

Ji Kang

Wang_Xizhi

王羲之

Wang Xizhi

Fan_Zhen

范縝

Fan Zhen

Li_Daoyuan

酈道元

Li Daoyuan

Zu_Chongzhi

祖沖之

Zu Chongzhi
Jia Sixie

賈思勰

Jia Sixie
Li_Chun

李春

Li Chun

Sun_Simiao

孫思邈

Sun Simiao

Xuanzang

玄奘

Xuanzang

Zhang_Xu

張旭

Zhang Xu

Zhang_Jiuling

張九齡

Zhang Jiuling

Huineng

慧能

Huineng

Wu_Daozi

吳道子

Wu Daozi

Yi_Xing

一行

Yi Xing

Wang_Wei

王維

Wang Wei

Li_Bai

李白

Li Bai

Du_Fu

杜甫

Du Fu

Han Yu

韓愈

Han Yu

Liu Zongyuan

柳宗元

Liu Zongyuan

Liu_Yuxi

劉禹錫

Liu Yuxi

Bi_Sheng

畢昇

Bi Sheng

Zhang_Zai

張載

Zhang Zai

Liu_Yuxi

王安石

Wang Anshi

Shen Kuo

沈括

Shen Kuo

Su_Shi

蘇軾

Su Shi

Li_Jie(1065–1110)

李誡

Li Jie

Li_Qingzhao

李清照

Li Qingzhao

Zhu Xi

朱熹

Zhu Xi

Lu_Jiuyuan

陸九淵

Lu Jiuyuan

Huang_Daopo

黃道婆

Huang Daopo

Guan_Hanqing

關漢卿

Guan Hanqing

Guan_Hanqing

郭守敬

Guo Shoujing

Wang_Yangming

王陽明

Wang Yangming

Li_Shizhen

李時珍

Li Shizhen

Li_Zhi

李贄

Li Zhi

Tang_Xianzu

湯顯祖

Tang Xianzu

Xu_Xiake

徐霞客

Xu Xiake

Xu_Guangqi

徐光啟

Xu Guangqi

Huang_Zongxi

黃宗羲

Huang Zongxi

Wang_Fuzhi

王夫之

Wang Fuzhi

Gu_Yanwu

顧炎武

Gu Yanwu

Cao_Xueqin

曹雪芹

Cao Xueqin

Yuan_Mei

袁枚

Yuan Mei

Dai_Zhen

戴震

Dai Zhen

Lin Zexu

林則徐

Lin Zexu

Yung Wing

容閎

Yung Wing

Yan Fu

嚴復

Yan Fu

Zhan_Tianyou

詹天佑

Zhan Tianyou

Tan_Sitong

譚嗣同

Tan Sitong

Sun_Yat-sen

孫中山

Sun Yat-sen

Cai_Yuanpei

蔡元培

Cai Yuanpei

Zhang_Binglin

章炳麟

Zhang Binglin

Liang_Qichao

梁啓超

Liang Qichao

Qiu_Jin

秋瑾

Qiu Jin

Chen_Duxiu

陳獨秀

Chen Duxiu

Wang_Guowei

王國維

Wang Guowei

Lu_Xun

魯迅

Lu Xun

Chen_Yinke

陳寅恪

Chen Yinque

Hu_Shih

胡適

Hu Shih

Ch'ien Mu

錢穆

Ch'ien Mu

Zhang_Dongsun

張東蓀

Zhang Dongsun

Gu Zhun

顧准

Gu Zhun

Lin_Zhao

林昭

Lin Zhao

Chiang_Ching-kuo

蔣經國

Chiang Ching-kuo