| | En | Fr
Fuxi

伏羲

Fuxi
Yellow Emperor

黃帝

Yellow Emperor

Yan Emperor

炎帝

Yan Emperor

Emperor Yao

Emperor Yao

Duke of Zhou

周公

Duke of Zhou

Laozi

老子

Laozi

Confucius

孔子

Confucius

Mozi

墨子

Mozi

Zhuang_Zhou

莊周

Zhuang Zhou

Mencius

孟子

Mencius

屈原

屈原

Qu Yuan

鬼谷子

鬼谷子

Guiguzi

孫子

孫子

Sun Tzu

荀況

荀況

Xun Kuang

楊朱

楊朱

Yang Zhu

李冰

李冰

Li Bing

司馬遷

司馬遷

Sima Qian

王充

王充

Wang Chong

蔡倫

蔡倫

Cai Lun

張衡

張衡

Zhang Heng

張仲景

張仲景

Zhang Zhongjing

華佗

華佗

Hua Tuo

王弼

王弼

Wang Bi

嵇康

嵇康

Ji Kang

王羲之

王羲之

Wang Xizhi

范縝

范縝

Fan Zhen

酈道元

酈道元

Li Daoyuan

祖沖之

祖沖之

Zu Chongzhi
賈思勰

賈思勰

Jia Sixie
李春

李春

Li Chun

孫思邈

孫思邈

Sun Simiao

玄奘

玄奘

Xuanzang

張旭

張旭

Zhang Xu

張九齡

張九齡

Zhang Jiuling

慧能

慧能

Huineng

吳道子

吳道子

Wu Daozi

一行

一行

Yi Xing

王維

王維

Wang Wei

李白

李白

Li Bai

杜甫

杜甫

Du Fu

韓愈

韓愈

Han Yu

柳宗元

柳宗元

Liu Zongyuan

劉禹錫

劉禹錫

Liu Yuxi

畢昇

畢昇

Bi Sheng

張載

張載

Zhang Zai

王安石

王安石

Wang Anshi

沈括

沈括

Shen Kuo

蘇軾

蘇軾

Su Shi

李誡

李誡

Li Jie

李清照

李清照

Li Qingzhao

朱熹

朱熹

Zhu Xi

陸九淵

陸九淵

Lu Jiuyuan

黃道婆

黃道婆

Huang Daopo

關漢卿

關漢卿

Guan Hanqing

郭守敬

郭守敬

Guo Shoujing

王陽明

王陽明

Wang Yangming

李時珍

李時珍

Li Shizhen

李贄

李贄

Li Zhi

湯顯祖

湯顯祖

Tang Xianzu

徐霞客

徐霞客

Xu Xiake

徐光啟

徐光啟

Xu Guangqi

黃宗羲

黃宗羲

Huang Zongxi

王夫之

王夫之

Wang Fuzhi

顧炎武

顧炎武

Gu Yanwu

曹雪芹

曹雪芹

Cao Xueqin

袁枚

袁枚

Yuan Mei

戴震

戴震

Dai Zhen

林則徐

林則徐

Lin Zexu

容閎

容閎

Yung Wing

嚴復

嚴復

Yan Fu

詹天佑

詹天佑

Zhan Tianyou

譚嗣同

譚嗣同

Tan Sitong

孫中山

孫中山

Sun Yat-sen

蔡元培

蔡元培

Cai Yuanpei

章炳麟

章炳麟

Zhang Binglin

梁啓超

梁啓超

Liang Qichao

秋瑾

秋瑾

Qiu Jin

陳獨秀

陳獨秀

Chen Duxiu

王國維

王國維

Wang Guowei

魯迅

魯迅

Lu Xun

陳寅恪

陳寅恪

Chen Yinque

胡適

胡適

Hu Shih

錢穆

錢穆

Ch'ien Mu

張東蓀

張東蓀

Zhang Dongsun

顧准

顧准

Gu Zhun

林昭

林昭

Lin Zhao

蔣經國

蔣經國

Chiang Ching-kuo